Badania na broń

Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego, jak również ubiegających się o przyjęcie do służby lub pełniących służbę w strażach gminnych


Naszą ofertę kierujemy także do :


 • osób posługujących się bronią
 • detektywów
 • inspektorów transportu drogowego
 • komorników, kuratorów i sędziów
 • osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe

Zakres badania psychologicznego :


Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o broń obejmuje w szczególności:

 • określenie poziomu rozwoju intelektualnego
 • opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.


Cennik:


Cena brutto Rodzaj badania
150,00 Badanie strażnika miejskiego i gminnego
150,00 Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
150,00 Badanie kuratora sądowego, komornika, syndyka, detektywa
100,00 Badanie kwalifikowanego pracownika ochrony
100,00 Przedłużenie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony
150,00 Badanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
150,00 Badanie osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
150,00 Badanie osoby ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:


 1. nie mającym ukończonych 21 lat
 2. (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego albo stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich),
 3. z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 1984 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,
 4. wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,
 5. uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych,
 6. nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

  1. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

   • przeciwko życiu i zdrowiu,
   • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią;
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.